O nás

Co je to SPGS?

SPGS – neboli Spolek příznivců Gymnázia  Sladkovského je složen ze zástupců rodičů studentů a přátel gymnázia. Jejím cílem je zprostředkovávat komunikaci mezi rodiči studentů a vedením školy a napomáhat při řešení nejrůznějších problémů.
Z vybraných členských příspěvků SPGS finančně podporuje různé nadstandardními projekty (předložené samotnými studenty, jejich rodiči či pedagogy gymnázia), pořizuje vybavení a didaktické pomůcky, jejichž zakoupení by zatížilo rozpočet školy, případně na ně škola nemá dostatečné finanční prostředky (podrobněji viz v sekci: Granty).
V neposlední řadě je SPGS organizátorem maturitního plesu a dalších společenských akcí.

Jak se stát členem SPGS?

Členem SPGS se stává automaticky každý, kdo uhradí členský příspěvek (podrobněji viz v sekci: Členské příspěvky).

Jak se stát aktivním členem SPGS?

SPGS by uvítal, kdyby si rodiče v každé třídě vybrali 1-3 zástupce, kteří by hájili zájmy dané třídy na pravidelných schůzkách SPGS a současně by také udržovali zpětnou vazbu mezi SPGS a rodiči. Tito vybraní zástupci tříd se stanou aktivními členy SPGS, a budou zapsání v Knize aktivních členů. Účastní se schůzek SPGS, které se konají dle aktuální potřeby a jsou vždy oznámeny v dostatečném časovém předstihu. Konají se  v učeně č. 108 od 18 hod.
Aktivní přístup rodičů přispěje k dobré spolupráci mezi gymnáziem, SPGS a rodiči, a tím i ke zkvalitnění studia.

Jaká je vnitřní struktura představenstva SPGS?

Společnost má voleného předsedu, dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře.
Schůzku SPGS řídí předsedkyně paní Natalie Kalajdžievová nebo jeden z místopředsedů paní Kateřina Rumlová nebo pan Petr Schnabl,  průběh schůze vždy zaznamenává tajemník paní Jana Slabá.

SPGS má grantovou komisy, stravovací komisy, redakční radu a plesový výbor.
Grantová komise, jejímž předsedou je pan Daniel Zucconi se schází dle potřeby, hodnotí a schvaluje granty předložené SPGS.
Stravovací komise se snaží monitorovat kvalitu a kvantitu podávaných obědů.
Plesový výbor organizuje společně s paní profesorkou Rohanovou a se zástupci z řad maturantů maturitní ples.

O jakýchkoli otázkách rozhoduje demokratické hlasování všech přítomných aktivních členů (zástupců jednotlivých tříd), předseda může rozhodnutí zvrátit pouze při rovnosti hlasů.